Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty TNHH đồ chơi Ái Bác.

Zalo
Phone
Phone
Phone